Home
Coaching
personal coaching
Interessante links
Nieuws
Contact
Algemene Voorwaarden
Sitemap
Route

HOME 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN  

 

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door 3Facet Coaching te Goirle.

Artikel 1. Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden

       Met “3Facet Coaching” wordt steeds bedoeld: de heer G.J. Bak, handelend onder de naam “3Facet Coaching”.

       3Facet Coaching is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Brabant onder nummer 18087381 en levert diensten op het gebied van coaching, begeleiding en advisering.

       De heer G.J. Bak is de enige beslissingsbevoegde functionaris van
3Facet Coaching. Eventuele door derden, namens 3Facet Coaching, gemaakte afspraken, binden 3Facet Coaching niet.

       3Facet Coaching verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden, die dan in teamverband aan een project samenwerken. 3Facet Coaching kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

       Met de opdrachtgever wordt de persoon of instantie bedoeld die een opdracht aan 3Facet Coaching heeft verstrekt, dan wel zijn/haar eventuele rechtsopvolger(s).

       De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken
met 3Facet Coaching zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening door 3Facet Coaching.

       De klant of cliënt is de persoon of personen ten behoeve van wie
3Facet Coaching haar diensten verleent.

       De opdrachtgever en klant/cliënt kunnen, maar behoeven niet dezelfde zijn.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met 3Facet Coaching.

       3Facet Coaching behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen/te wijzigen.

  Artikel 3. Offertes en opdrachtverlening

       Offertes van 3Facet Coaching zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat door hem/haar beste weten alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan 3Facet Coaching is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt 3Facet Coaching zich het recht voor, de met de opdrachtgever overeengekomen prijs voor de door 3Facet Coaching te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

       Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van de offerte die is uitgebracht door 3Facet Coaching. Daarmee wordt de offerte tevens de opdrachtbevestiging.

       Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door 3Facet Coaching uitgebrachte offerte laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan 3Facet Coaching, en wel conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door 3Facet Coaching een aanvang is gemaakt.

 Artikel 4. Tussentijdse wijziging in de opdracht

       Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal 3Facet Coaching de noodzakelijke aanpassingen in de opdracht aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht zal dit, zonder dat een schriftelijke opdracht vereist is, afzonderlijk aanvullend in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

Artikel 5. Inspanningsverplichting

       3Facet Coaching zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat 3Facet Coaching niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of de cliënt gestelde doel.

Artikel 6. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

       Alle door het 3Facet Coaching gedane aanbiedingen/uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij door 3Facet Coaching uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangeven. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 7. Verplichtingen opdrachtgever

       De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de overeengekomen dienstverlening door 3Facet Coaching. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin het volledige overeengekomen bedrag als opgenomen in de offerte aan 3Facet Coaching verschuldigd.

       Indien een deelnemer/ cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan, na vooraf verkregen toestemming van 3Facet Coaching, deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer. Indien dit niet mogelijk blijkt, worden desalniettemin aan opdrachtgever de volledige kosten in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

       De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die het 3Facet Coaching nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als 3Facet Coaching daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan 3Facet Coaching op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoonaansluiting en desgewenst, eveneens kosteloos, een fax en/of internetaansluiting.

       Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van 3Facet Coaching.

Artikel 8. Tarieven, kosten en prijzen

       In de offerte van 3Facet Coaching staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door 3Facet Coaching voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht/doorbelast.

       De door 3Facet Coaching opgegeven prijzen zijn voor particulieren inclusief, en voor bedrijven exclusief de daarover door opdrachtgever verschuldigde BTW en dienen door de opdrachtgever, vermeerderd met de verschuldigde BTW, tijdig aan 3Facet Coaching te worden betaald, tenzij expliciet anders aangegeven in de offerte.

Artikel 9. Facturering en betalingsvoorwaarden

       Het honorarium van 3Facet Coaching en de door haar aan de opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door 3Facet Coaching steeds bij schriftelijke declaratie aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van 3Facet Coaching kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

       Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum, tenzij anders vermeld in de offerte.

       Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan
3Facet Coaching over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door 3Facet Coaching worden opgeschort, dit zonder dat 3Facet Coaching dientengevolge jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is 3Facet Coaching in dat geval gerechtigd, de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

       Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan 3Facet Coaching of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen , dan komen alle in verband daarmee door 3Facet Coaching te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijke) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

Artikel 10. Annuleringsvoorwaarden

       Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van 3Facet Coaching, niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

       Workshops: annuleren van gereserveerde uren binnen 5 werkdagen voor aanvang van de betreffende activiteit: 100% van de kosten van de geannuleerde uren.

       Coaching:  annuleren van gereserveerde uren binnen 48 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de geannuleerde uren.

Artikel 11. Duur en afsluiting van de opdracht

       De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt zoveel mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

Artikel 12. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

       Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

       Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan, heeft 3Facet Coaching desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten.

       3Facet Coaching mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. 3Facet Coaching houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

       3Facet Coaching en haar medewerkers zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens 3Facet Coaching geleverde zaken en/of diensten

       Daarnaast is 3Facet Coaching nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op 3Facet Coaching rust terzake ook slechts een inspanningsverbintenis. ( zie tevens artikel 6)

Artikel 14. Intellectueel eigendom

       Modellen, technieken en instrumenten die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door 3Facet Coaching voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van 3Facet Coaching. Datzelfde geldt ook voor de door 3Facet Coaching uit te brengen (tussen-en/of eind-) rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht, deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van een of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van 3Facet Coaching, tenzij bij de opdracht uitdrukkelijk anders is overeengekomen .

Artikel 15. Geheimhouding

       3Facet Coaching is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden.

Artikel 16. Bijzondere bepalingen

       3Facet Coaching behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop of dienst die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop of dienst verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan 3Facet Coaching.

       Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, is het Nederlandse recht van toepassing.

Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.                                    HOME

3Facet Coaching
info@3facetcoaching.nl